2021

Dongyu power plant

2021

Josiny J66 Commercial Street

2021

Shuomen Street

2020

Zhejiang lino office building

2020

Jingyang Taoist temple

2020

Nanji Lslang Tourism Planning Competition(scheme)

2020

Ouhai xiuyu Park and nine year school competition

2020

ZeYa Times Art Museum

2019

Zhengxin yangyi lndustrial Park

2019

Shanmen courtyard

2019

Tanghe Boshan Art Museum

2019

Office building of Shanghai Jiuyin Center(scheme)

2019

Ban House

2019

Ouhai Olympic Sports Center

2019

LiuShi Kindergrarten

2018

ZEYA HUANGSHAN LODGE

2017

LONGGANG SHIYI KINDERGARTEN

2017

JIN APARTMENT

2017

DALTON PRIMARY SCHOOL

2017

RAINBOW PLAZA

2017

WENZHOU DESIGN COLLEGE

2017

MIFANGCEI PLAZA

2017

XG OFFICE

2016

BAN LIBRARY

2016

YIPINJIA RESTAURANT

2016

W CAFE

2015

YICONGRONG ITALIAN RESTAURANT

2015

ZHUOSHINI DESIGN CENTER

2015

MIFANG EXHIBITION

2015

SHANGHAI YANAN WEST ROAD 1262

2015

MINGTIAN JAPANESE RESTAURANT

2014

QI SPANISH RESTAURANT

2014

BAIXIANDE DESIGN CENTER

2014

FOSHAN QIANDENGHU GALLERY

2014

BAGPIPE FASHION OFFICE

2014

BOSHAN GALLERY

2014

EPICES & FOIE GRAS RESTAURANT

2014

AIYE STORE

2013

QIDU RIVER PUBLIC SPACE

2013

SUN 9 RESTAURANT

2013

ZHEJIANG INDUSTRY DESIGN CENTER

2012

PINGYANG MENGYANGSHAN VILLA

2012

YONGJIANG GALLERY

2011

XIANJU GARDEN RESTAURANT

2011

JIANGXINYU BOUTIQUE HOTEL

2010

F APARTMENT

2010

FAX ARCHITECTS OFFICE

2009

HANGZHOU TAIZIWAN BAR

2009

HANGZHOU J SPA

2009

DONGTOU EXHIBITION

2009

FEIHONG OFFICE

2009

HUANGYU HOTEL

2008

BLUE CUBE RESTAURANT

2007

LOFT BAR

2007

CITY TRANSPLANT AND MULTUALISM